Asle Toje/ Det Norske Nobelinstitutt

Forskning

Det Norske Nobelinstitutt huser en forskningsenhet som bistår Den Norske Nobelkomite og driver uavhengig forskning og formidling.

Gjennom møter, seminarer og konferanser bringer vi sammen menneskelige ressurser fra politiske og akademiske arenaer samt andre meningsdannere. Våre hovedaktiviteter er det årlige gjesteforskerprogrammet, det årlige lærerkurset og de jevnlige Nobelsymposiene. I desember 2016 ble Nobel Peace Prize Forum Oslo etablert med en forventning om årlig gjentakelse. Vi støtter også andre aktiviteter som informerer om Nobels fredspris, dens bakgrunn og historie, fredsprisvinnere og deres arbeid, samt Alfred Nobel og Nobel-systemet generelt.

Gjesteforskerprogram

Gjesteforskere innehar doktorgrad eller tilsvarende og har forskningsinteresser som er generelt sammenfallende med Det Norske Nobelinstitutts og med gjesteforskerprogrammets tematikk spesielt. Temaet endres fra år til år.

Gjesteforskere har gjerne kortvarig permisjon fra vedkommendes universitet eller forskningsinstitutt. Oppholdet ved Nobelinstituttet er forholdsvis kort, sjelden lengre enn tre måneder. Det gir gjesteforskeren muligheten til å drive egen forskning, holde seminarer og foredrag, samt samarbeide med andre gjesteforskere om prosjekter og publikasjoner.

Forskningsseminarer

En av våre primære oppgaver er å tilby et upartisk faglig forum for debatt om utenrikspolitikk og internasjonale forhold. Paneldebatter, intervjuer og foredrag bringer et informert publikum sammen med akademiske eksperter, embetsmenn, diplomater, journalister og studenter til samtale om viktige og dagsaktuelle globale temaer. Forskningsseminarene tilbys gjennom våren i forbindelse med gjesteforskerprogrammet. Seminarene er i hovedsak åpne for et allmennt publikum.

Lærerkurs

Det Norske Nobelinstitutt har gjennom en årrekke kunnet tilby norske lærere og lektorer som underviser i samfunnsfag eller historie et fordypningskurs i aktuelle internasjonale spørsmål. Den primære målgruppen er lærere i grunnskolen (8. – 10. trinn) og videregående skole som underviser i samfunnsfag, historie, o.l. og som er interessert i utenrikspolitikk og internasjonale spørsmål.

Kurset finner sted på vårparten og går over tre dager. Foredragsholderne er fremtredende eksperter på sine respektive fagområder, men undervisningen forutsetter ingen spesialkunnskaper hos deltakerne. 

Symposier

Nobelstiftelsens symposieprogram ble opprettet i 1965. Siden den gang har mer enn 160 symposier funnet sted innenfor disiplinene fysikk, kjemi, fysiologi eller medisin, litteratur, fred og økonomi, i tillegg til tverrfaglige prosjekter. Symposiene er viet til spesielt dynamiske forskningsområder eller tema av stor kulturell eller sosial betydning.

Siden 1993 har Det Norske Nobelinstitutt vært vertskap for mer enn et dusin Nobelsymposier innenfor temaer som strekker seg fra stormakters vekst og fall til atomvåpenkontroll og årsaker til krig og fred.

Historie

Det Norske Nobelinstitutt har siden opprettelsen hatt tette bånd til det etablerte utenrikspolitiske forskningsmiljøet, innenfor fagfeltene moderne historie og internasjonale forhold især. Nobelinstituttets direktører har ofte vært fremtredende akademikere. Den første direktøren, Christian Lous Lange, drømte om å forme instituttet til en ledende tankesmie for studier av krig og fred. Denne ambisiøse drømmen var det lenge vanskelig å realisere, dels grunnet instituttets begrensede ressurser.

Med ansettelsen av professor Geir Lundestad som direktør i 1990 ble de gamle forskningsambisjonene trukket frem fra skuffen. En forskningssjef ble ansatt, og etter hvert ble syv forskningskontorer og et microfiche-rom tilgjengeliggjort. Våren 1992 etablerte Nobelinstituttet et stipendprogram med forskningsstipendier for både etablerte og unge akademikere. Siden den gang har over 100 gjesteforskere fra mer enn 25 land tilbrakt kortere eller lengre perioder ved Nobelinstituttet, inkludert en rekke av verdens ledende historikere og eksperter på kald krig og internasjonal forhold.

Nobels Fredspris - Forskning og Informasjon as

NFFI er en uavhengig og egenfinansiert enhet, etablert i 2010, som organiserer ovennevnte aktiviteter og fungerer som Det Norske Nobelinstitutts forlengede forskningsarm. Den ideelle organisasjonen har også ansvaret for nyvinningen Nobel Peace Prize Forum Oslo, Nobels Fredspriskonsert og det årlige live-intervjuet med prisvinner i Oslo Rådhus.