Bjørn Vangen

Organisasjon

Den Norske Nobelkomite ble etablert av Det norske Storting i 1897 med formål å velge mottakere av Nobels fredspris. Nobelkomiteen opprettet så i 1904 fredsprisens organisatoriske hjem, Det Norske Nobelinstitutt. Denne organisasjonen har hatt tilhold i den gule bygningen i Henrik Ibsens gate 51, eid av Nobelstiftelsen i Stockholm, siden mai 1905.

Vårt nettverk

Opprettelsen av uavhengige Nobelpris-komiteer for å oppfylle kriteriene i Alfred Nobels testamente, og en separat stiftelse med formål å administrere Nobels økonomiske arv, har avstedkommet en intrikat organisasjonsmodell. Disse tidlige organisatoriske enhetene har siden blitt supplert med utstillingsfora, en enhet for immaterielle rettigheter og en informasjons- og mediaenhet, et nettverk av organisasjoner som kranser en felles kjerne – Nobelprisene.

Den Norske Nobelkomite

«Den för fredsprisets utdelande erforderliga utredningen verkställes av Norska Stortingets i testamentet nämnda utskott, sedan den 1 januari 1977 benämnt Norska Nobelkomittén.» (Nobelstiftelsens statutter, § 6)

Den Norske Nobelkomite består av fem personer valgt av Stortinget. Medlemmene velges for en periode på seks år med anledning til gjenvalg, og sammensetningen av komiteen skal, så langt det lar seg gjøre, reflektere partienes styrkeforhold i Stortinget. Sittende regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter kan ikke velges inn i Nobelkomiteen. Komiteen velger selv leder og nestleder.

Det Norske Nobelinstitutt

Det Norske Nobelinstitutt ble opprettet 1. februar 1904 med formål å kunne yte administrativ og faglig støtte til Nobelkomiteen i dets årlige arbeid med å avgjøre hvem som skal tildeles Nobels fredspris. Instituttets direktør er Nobelkomiteens faste sekretær og instituttet kan ses på som komiteens sekretariat. Her har Nobelkomiteen alle sine møter og det er også her kunngjøringen av årets fredspris foregår i oktober. Her finner du også Nobelinstituttets forskningsavdeling og dets imponerende bibliotek.

Nobels Fredspris - Forskning og Informasjon as

NFFI er en uavhengig og egenfinansiert enhet som fungerer som Det Norske Nobelinstitutts forlengede forskningsarm. Den ideelle organisasjonen inviterer akademikere fra hele verden til Oslo for å styrke egen forskning gjennom seminarer, konferanser, symposier og nyvinningen Nobel Peace Prize Forum Oslo. Nobels fredspriskonsert og det årlige live-intervjuet med prisvinner i Oslo Rådhus opererer også under denne paraplyen. Les mer om NFFIs aktiviteter her.

Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter er museet om Nobels fredspris. Senteret åpnet i juni 2005 og har som formål å fortelle historien om fredsprisvinnerne og deres arbeid, Alfred Nobel og Nobels fredspris. Senteret fungerer også som arena for aktuell samfunnsdebatt. Les mer på Nobels Fredssenters hjemmesider

Nobelstiftelsen

Nobelstiftelsen i Stockholm ble etablert i 1900 for å administrere Alfred Nobels økonomiske arv, senere også den årlige Nobelveckan i desember. Over tid har ulike enheter som Nobel Media og Nobel Group Interests blitt lagt til den organisatoriske infrastrukturen. Disse organisasjonene har påtatt seg felles forvaltningsoppgaver som administrasjon, jus, informasjon, merkevarebygging og immaterielle rettigheter. Les mer her.