Da den svenske forretningsmannen Alfred Nobel døde i 1896 etterlot han seg en av datidens Europas største formuer. Gjennom sitt testamente bestemte Nobel at hele hans formue på 31,5 millioner svenske kroner skulle plasseres i et verdipapirfond ”hvars ränta årligen utdelas som prisbelönning åt dem, som under det förlupna året hafva gjort menskligheten den största nytta.”

Testamentet

Testamentet angav nærmere innenfor hvilke områder prisen skulle deles ut – fysikk, kjemi, medisin eller fysiologi, litteratur og fred – og hvilke kriterier som skulle legges til grunn i valget av prisvinnere. For fredsprisen heter det i testamentet at den skal gis til den ”som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser”. 

Den Norske Nobelkomite

Alfred Nobels testamente erklærte at det skulle oppnevnes en komite av fem personer utpekt av Det norske Storting til å dele ut fredsprisen. Stortinget vedtok oppdraget i april 1897, og Det norske Stortings Nobelkomité så dagens lys i august samme år. Les mer om Den Norske Nobelkomite (som den nå heter) her.

Nobelstiftelsen

I Sverige utløste imidlertid Nobels testamente en langvarig juridisk strid med deler av Nobel-familien. Først da denne konflikten ble løst og de finansielle forhold kom i orden gjennom opprettelsen av den svenske Nobelstiftelsen i 1900, kunne Det norske Stortings Nobelkomité og de øvrige prisutdelerne starte sitt arbeid.

Første utdeling

De første nobelprisene ble utdelt i 1901. Fredsprisen ble det året delt mellom franskmannen Frédéric Passy og sveitseren Jean Henry Dunant.