1938

Det internasjonale Nansenkontoret

for å ha videreført Fridtjof Nansens arbeid til gagn for flyktninger i hele Europa
Nansen International Office for Refugees

Det internasjonale Nansenkontoret

Sveits

Ivaretakelse av flyktningers interesser

Nansen-kontoret ble opprettet i 1930 etter et vedtak i Folkeforbundet om å videreføre hjelpearbeidet som hadde blitt satt i gang av den første høykommissæren for flyktninger, Fridtjof Nansen. Tidlig på 30-tallet var kontoret opptatt av å hjelpe armenere som hadde blitt fordrevet fra Tyrkia, og det var en viktig drivkraft i utformingen av Folkeforbundets flyktningkonvensjon. Utover i 1930-årene tok organisasjonen seg av flyktninger som i hovedsak oppholdt seg i Sentral- og Sørøst-Europa, Frankrike, Syria og Kina. Kontoret drev flyktningleirer, utstedte pass for statsløse (Nansen-pass) og hjalp til med å skaffe visum, arbeid, medisiner og mat. Nansen-kontoret ble lagt ned i 1938, men virksomheten ble ført videre av et nytt flyktningkommissariat med hovedsete i London. (The Office of the High Commissioner for Refugees.)
Les mer