1954

FNs høykommissariat for flyktninger

for sin innsats for å lege krigens sår ved å gi hjelp og beskyttelse til flyktninger rundt om i verden
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees

FNs høykommissariat for flyktninger

Sveits

Den første FN-organisasjonen som fikk Nobels fredspris

Prisen til FNs høykommissariat for flyktninger (UNHCR) fulgte opp tradisjonen med å belønne humanitær innsats i Fridtjof Nansens ånd. Den hadde også til hensikt å støtte opp om FNs flyktningkonvensjon fra 1951. Samtidig ønsket Nobelkomiteen å gjøre verden oppmerksom på at det internasjonale hjelpearbeidet for flyktninger var truet av økonomisk krise. Det skyldtes at FNs medlemsland ikke hadde bevilget nok til formålet. Fredsprisen av 1954 var altså en appell til alle verdens regjeringer om å gi mer pengestøtte til en utsatt gruppe. I første halvdel av 1950-årene fantes det flest flyktninger i Vest-Europa og Midtøsten, og UNHCR konsentrerte hjelpen omkring tre typer av tiltak: Frivillig tilbakevending til hjemlandet, emigrasjon eller varig opphold i landene der flyktningene befant seg i øyeblikket.
Les mer