1965

FNs barnefond

for sin innsats for å styrke solidariteten mellom nasjoner og redusere forskjellen mellom rike og fattige stater
United Nations Children's Fund

FNs barnefond

USA

Bedre levekår for barn og mødre i utviklingsland

FNs barnefond (UNICEF) ble grunnlagt av den nye verdensorganisasjonen De forente nasjoner i 1946. I starten konsentrerte UNICEF seg om å skaffe mat klær og medisiner til barn og mødre i der krigsrammete Europa, Kina og Palestina. Fra begynnelsen av 1950-årene fikk organisasjonen mer langsiktige mål rettet mot utviklingslandene: Den satte i verk tiltak for å hjelpe mødre og spedbarn, drev kostholdsopplysning, delte ut vitaminrik mat og bekjempet sykdommer. Som et ledd i dette arbeidet bygde UNICEF tusenvis av helsestasjoner i den tredje verden og satte i gang prosjekter som sikret barn og ungdom skolegang. Det var en styrke for organisasjonens arbeid at FN vedtok en erklæring om barns rettigheter i 1959. Ifølge Nobelkomiteen var UNICEFs virksomhet et gjennombrudd for solidaritetstanken mellom nasjonene som bidrog til å minske forskjellen mellom rike og fattige stater. Dermed var også krigsfaren blitt mindre.
Les mer