1988

De Forente Nasjoners fredsbevarende styrker

for å ha forhindret væpnede sammenstøt og for å ha lagt forholdene til rette for forhandlinger
United Nations Peacekeeping Forces

De Forente Nasjoners fredsbevarende styrker

USA

Fredsbevaring i land rammet av militære konflikter

Mot slutten av den kalde krigen ønsket Nobelkomiteen å markere at FN måtte få større innflytelse i internasjonal politikk. Det gjorde den ved å gi fredsprisen til militære som hadde tjenestegjort som observatører og FN-soldater. Mellom 1948 og 1988 deltok over 500 000 personer fra 53 stater i FNs fredsbevarende operasjoner. Av disse mistet 733 livet. Frem til 1988 sendte verdensorganisasjonen fredsstyrker til Midtøsten, Kashmir, Kypros, Kongo og Ny-Vest-Guinea. Avdelingene sto under kommando av FNs generalsekretær og ble stilt frivillig til disposisjon av medlemslandene. Med unntak av troppene som ble satt inn i Kongo, var mannskapene utstyrt med lette våpen til selvforsvar. De hadde som hovedoppgaver å rapportere om situasjonen i kriseområder, opprette buffersoner, holde kontakt mellom stridende parter, overvåke våpenhvileavtaler, sørge for ro og orden og gi humanitær hjelp.
Les mer