2005

Det internasjonale atomenergibyrået

Mohamed ElBaradei

for arbeidet deira for å hindra at kjernefysisk energi blir nytta til militære føremål og for at kjernefysisk energi til sivile føremål vert nytta på sikrast mogelege måte
International Atomic Energy Agency

Det internasjonale atomenergibyrået

Østerrike

Hindre militær bruk av atomenergi

IAEA ble opprettet i 1957 med formål å stimulere til økt bruk av sivil kjernekraft uten at det medførte ytterligere spredning av atomvåpen. Etter at Ikkespredningsavtalen (NPT) trådte i kraft i 1970, ble IAEA det viktigste instrumentet for å kontrollere at avtalen ble etterlevd. Alle ikkeatomvåpenstater som har sluttet seg til NPT, må akseptere at IAEA overvåker deres kjernekraftverk og øvrige atomanlegg. Kontrollen, som foregår både med tekniske virkemidler og stedlig inspeksjon, er blitt stadig mer effektiv. Således var det IAEA som først påviste at Nord-Korea var i ferd med å utvikle atomvåpen. I forkant av krigen mot Irak i 2003 sa IAEA seg uenig i de amerikanske påstandene om at landet hadde gjenopptatt sitt atomvåpenprogram. Også her viste det seg at IAEA hadde rett. Ifølge Nobelkomiteen må trusselen om spredning av kjernevåpen håndteres gjennom et bredest mulig internasjonalt samarbeid under ledelse av IAEA og FNs Sikkerhetsråd.
Les mer
Mohamed ElBaradei

Mohamed ElBaradei (1942 -)

Egypt

Spredningen av atomvåpen må stanses

Mohamed ElBaradei tiltrådte som generaldirektør for Det internasjonale atomenergybyrået (IAEA) i desember 1997, og hadde ledet byråets arbeid på en fremragende måte i to fireårsperioder da han ble tildelt Nobels Fredspris for 2005. Like før tildelingen ble gjort kjent, var Elbaradei blitt gjenvalgt for en tredje periode. Nobelkomiteen pekte i sin begrunnelse på det viktige arbeidet Elbaradei og IAEA hadde gjort for å hindre at atomenergien blir brukt til militære formål og at den sivile utnyttelse av kjernekraften skjer under betryggende internasjonal kontroll. Komiteen viste også til at ElBaradei hadde gjort mye for å styrke IAEA som organisasjon og øke oppslutningen om det kjernefysiske ikke-spredningsregimet. Mohamed ElBaradei ble født i Kairo i 1942. Han studerte jus i Egypt, og tok doktorgraden i internasjonal rett ved New York University School of Law i 1974. Før han tiltrådte som sjef for IAEA arbeidet han i mange år som egyptisk diplomat og FN-tjenestemann.
Les mer