2007

FNs klimapanel

Al Gore

for deira innsats for å skape og spreie større kunnskap om menneskeskapte klimaendringar og for å leggje grunnlag for dei tiltaka som krevst for å motverke desse endringane
Intergovernmental Panel on Climate Change

FNs klimapanel

USA

Klimaendringer vil øke faren for krig

Ved tildelingen av Nobels Fredspris 2007 til FNs klimapanel (IPCC) og Al Gore jr. fremhevet Den Norske Nobelkomite deres innsats for å frembringe og spre større kunnskap om menneskeskapte klimaendringer og de tiltak som må iverksettes for å motvirke disse endringene. IPCC ble opprettet i 1988 av FNs Generalforsamling. Klimapanelets fire første hovedrapporter, fremlagt i årene 1990-2007, bygde på en samordnet forskningsinnsats fra flere tusen eksperter i mer enn 100 land. Rapportene slo fast at klimaet endrer seg i aksellererende tempo, at endringene i vesentlig grad er menneskeskapte, og at det haster med å iverksette mottiltak for å unngå at det om noen år inntrer en global klimakrise som vil kunne true menneskehetens livsgrunnlag. Ifølge IPCC er det reell fare for at klimaendringene dessuten vil kunne øke faren for krig og konflikt fordi de vil føre til økt press på allerede knappe naturressurser, ikke minst drikkevann, og tvinge store befolkningsgrupper på flukt fra tørke, flom og andre typer ekstremvær.
Les mer
Al Gore

Al Gore (1948 -)

USA

En ubehagelig sannhet

Nobels Fredspris 2007 gikk til FNs klimapanel og Al Gore for deres innsats for å frembringe og spre kunnskap om klimautfordringen. I Gores tilfelle var det utvilsomt hans iherdige kampanje for å sette klimakrisen på den politiske dagsorden som lå til grunn for tildelingen. Allerede i 1992, samme år som han ble valgt til visepresident i USA, markerte Gore seg som en svært miljøbevisst politiker, bl.a. med boken Earth in the Balance: Forging a New Common Purpose hvor han tok opp problemet med global oppvarming. Etter at han i 2000 mislyktes i forsøket på å bli amerikansk president, bestemte han seg for å bruke sin innflytelse til å få opinionen i USA og andre land til å innse alvoret i miljøsituasjonen. Med dokumentarfilmen En ubehagelig sannhet (2006) greide han langt på vei det. Ifølge Nobelkomiteen er Gore trolig den enkeltpersonen som har gjort mest for å vekke opinion og makthavare til handling for å møte klimautfordringen. «Han er», uttalte Komiteens leder, «den store kommunikatoren».
Les mer